Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden RenteKortingChecker.nl


Artikel 1 Algemeen
1.1) Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven alle overige bepalingen in deze algemene voorwaarden volledig van toepassing, en zullen partijen in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.
1.2) In een overeenkomst kunnen bepalingen worden opgenomen die kunnen afwijken van de bepalingen in de algemene voorwaarden. Deze specifiek bepalingen prevaleren boven de bepalingen in de algemene voorwaarden.
Artikel 2 Offertes en aanbiedingen
2.1) Alle offertes en aanbiedingen van Rente Korting Checker zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders door partijen overeengekomen.
2.2) De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen en de prijzen in deze algemene voorwaarden zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders door Rente Korting Checker aangegeven.
Artikel 3 Omvang opdracht en reikwijdte werkzaamheden Rente Korting Checker
3.1) Aan de getoonde signalen, risico’s, kansen en berekeningsuitkomsten van Rente Korting Checker kan louter een nieuwswaarde worden gehecht. De berekeningen van Rente Korting Checker houden geen advies in. Voor daadwerkelijk advies over de hypotheek, verzekeringen of andere financiële producten dienen Afnemers contact op te nemen met hun hypotheekverstrekker, (levens)verzekeraar en/of indien van toepassing (financiële) dienstverlener en/of tussenpersoon.
3.2) Rente Korting Checker heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Persoons- en/of hypotheekgegevens zullen nimmer worden doorgegeven aan derden die geen werkzaamheden verrichten in het kader van deze overeenkomst voor Rente Korting Checker, tenzij hiervoor door Afnemer uitdrukkelijk schriftelijk toestemming is verleend.
3.3) Indien voor de uitvoering van werkzaamheden een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn.
Artikel 4 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst
4.1) Rente Korting Checker is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden of haar verplichtingen op te schorten, indien (i) Afnemer de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, (ii) indien sprake is van na het sluiten van de overeenkomst ter kennis gekomen omstandigheden die goede grond geven te vrezen dat de Afnemer de verplichtingen niet zal nakomen of (iii) in geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van Afnemer.
4.2) Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Rente Korting Checker op Afnemer onmiddellijk opeisbaar en is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade aan Afnemer.
Artikel 5: Verplichtingen Afnemer
5.1) Afnemer is gehouden alle informatie waarvan zij weet dan wel waarvan zij behoord te weten dat deze noodzakelijk is voor de uitvoering van de opdracht, tijdig aan Rente Korting Checker te verstrekken. Afnemer staat in voor de juistheid van de door haar verstrekte informatie.
5.2) De door Rente Korting Checker aan Afnemer verstrekte informatie ter zake haar dienstverlening is indicatief en afhankelijk van de door Afnemer ingevoerde informatie.
Artikel 6 Betaling
6.1) Betaling geschiedt conform de afgesproken periode middels IDEAL betaling
6.2) De Rente Korting Checker stort de betaling binnen 14 dagen terug indien de Afnemer kan aantonen middels een brief van de geldverstrekker, dat er geen rentevoordeel behaald kon worden
6.3) Indien schriftelijk is afgesproken periodiek te factureren dienen de betalingen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Rente Korting Checker aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. In deze situatie zijn de aanvullende administratiekosten € 5,00 per factuur. De factuurtermijn is een fatale termijn.
6.4) Indien de Afnemer niet tijdig betaalt, dan is hij van rechtswege in verzuim. De Afnemer is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand - tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is - en buitengerechtelijke incassokosten van 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 300,-.
6.5) Bij een betalingsachterstand van de Afnemer heeft Rente Korting Checker het recht om Afnemer de toegang tot haar account te blokkeren totdat het verschuldigde bedrag is voldaan. De overeenkomst blijft echter van kracht waardoor Afnemer het lidmaatschapsgeld verschuldigd blijft.
6.6) Afnemer is nimmer gerechtigd tot verrekening dan wel opschorting van het door hem aan Rente Korting Checker verschuldigde, tenzij Afnemer een natuurlijk persoon is.
Artikel 7 Reclame
7.1) Klachten dienen uitsluitend schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. Een klacht dient binnen een maand nadat het gebrek kenbaar is geworden dan wel kenbaar had kunnen zijn door Rente Korting Checker te zijn ontvangen, waarna klachten niet meer in behandeling worden genomen.
7.2) Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten die uit de klacht zijn voortgekomen - waaronder begrepen de onderzoekskosten en communicatiekosten - aan de zijde van Rente Korting Checker, integraal voor rekening van Afnemer.
Artikel 8 Aansprakelijkheid
8.1) Rente Korting Checker betracht grote zorgvuldigheid bij de inhoud van de website www.rentekortingchecker.nl en/of websitetools en/of andere websites van Rente Korting Checker die Afnemer raadpleegt.
Desondanks kunnen aan de signalen, risico’s, kansen en uitkomsten van de diverse berekeningen op voornoemde websites geen rechten worden ontleend en is Rente Korting Checker niet aansprakelijk voor eventuele onjuiste uitkomsten en geboden informatie daarop.
8.2) Rente Korting Checker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Rente Korting Checker is uitgegaan van door of namens Afnemer en/of derden verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
8.3) Afnemer vrijwaart Rente Korting Checker voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden. Indien Rente Korting Checker uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Afnemer gehouden Rente Korting Checker zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem dat geval verwacht mag worden. Rente Korting Checker is dan, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zichzelf te laten bijstaan bij het oplossen van deze situatie. Alle kosten en schade aan de zijde van Rente Korting Checker daardoor ontstaan komen integraal voor rekening en risico van Afnemer.
Artikel 9 Intellectuele eigendom
Rente Korting Checker behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en wet- en regelgeving aangaande intellectueel eigendomsrechten. Rente Korting Checker heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan haar zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van Afnemer ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 10 Gebruik van naam en/of beeldmerk van de Rente Korting Checker
De namen ”de Rente Korting Checker”, ”Rente Korting Check”, ”Rentekortingscheck” en alle overige aan de Rente Korting Checker gelieerde, of redelijkerwijs te liëren namen/(beeld-)merken mogen slechts na voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Rente Korting Checker door Afnemer gebruikt worden in (reclame-)uitingen waaronder, maar niet uitsluitend, (lokale) dag- of weekbladen, tijdschriften, (reclame-) folders, internetsites of audiovisuele uitingen.
Artikel 11 Browser
De software van Rente Korting Checker functioneert op browsers van maximaal twee jaar oud. De RenteKortingChecker.nl biedt beperkte ondersteuning voor oudere browsers. Rente Korting CheckerRente Korting CheckerDe RenteKortingChecker.nl biedt een optimale gebruikerservaring op een Google Chrome browser van maximaal twee jaar oud.
Artikel 12 Eenzijdig wijzigingsbeding
12.1) Rente Korting Checker is gerechtigd de algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.
12.2) Indien Afnemer een particulier is en Rente Korting Checker wijzigt eenzijdig de algemene voorwaarden, dan heeft Afnemer het recht om de overeenkomst enkel schriftelijk op te zeggen tegen het einde van de maand met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden.

Artikel 13 Toepasselijk recht en geschillen
Op alle rechtsbetrekkingen tussen Rente Korting Checker en Afnemer, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Uitsluitend de rechtbank Den Haag is bevoegd om van geschillen tussen partijen kennis te nemen. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.